דף הבית » דיני עבודה » הצבת מצלמות אבטחה כהרעת תנאים
Print Friendly, PDF & Email

האם הצבת מצלמות אבטחה במקום העבודה מהווה הרעת תנאים המזכה בפיצויי פיטורים?

בפסק דין מיום 25.01.11 ובנסיבותיו, נקבע שכן.

המדובר בתובעת שעבדה בבית אבות כרופאה. בשלב כלשהו החליטה הנהלת בית האבות להתקין מצלמת אבטחה בחדר המשמש אותה ואת אחות בית האבות, והתובעת בתגובה החליטה להתפטר מעבודתה, ומשלא קיבלה את פיצויי פיטוריה, הגישה תביעה מתאימה לבית הדין לעבודה.

לטענת התובעת בחדר זה היא המשמש אותה לעבודתה היא גם בודקת חולים, ועל כן התקנת מצלמות באותו חדר מהווה פגיעה בצנעת החולים, ואף יש לה סממנים מיניים הואיל והחולים נדרשים להתפשט לצורך בדיקתם, ולכן אף תבעה פיצוי בגין עגמת נפש עקב הטרדה מינית.

מנגד, טענה הנתבעת כי מצלמות האבטחה הותקנו בבית האבות בכלל מטעמים של בטחון והבטחת שלומם של המאושפזים ואילו בחדר האחות המשמש גם את התובעת הותקנו המצלמות הרבה קודם לכן, לאחר שהיו בו גניבות.

הצדדים אף הגישו תלונות הדדיות במשטרה, והסכסוך הלך והעמיק.

בית הדין אשר דן בתיק קבע:

בעניין פיצויי פיטורים

באשר לזכאות עובד מתפטר לפיצויי פיטורים, קובע סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג- 1963 כדלקמן:

“התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים”.

נטל ההוכחה להראות כי התקיימו בתובע הנסיבות כאמור בסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, מוטל על התובע [ראה: דב”ע מח/3-159 חיים שלום – מירון סובל שור ושות’, פד”ע כ’ 290].

כמו כן, נקבע שכאשר מדובר בנסיבות שבידי המעביד לשנותן, על העובד להעמיד את המעביד על כוונתו להתפטר עקב הרעה בתנאי עבודה או עקב נסיבות שביחסי עבודה בטרם יתפטר מעבודתו, כך שתהא למעביד הזדמנות לעשות לסילוק הסיבה, ורק אם לא עשה לסילוקה – יתקיים האמור בסעיף [ראה: דב”ע לה/3-15 בן צור דרויאנוב – זיגמונס רוסקיס (לא פורסם); דב”ע שן/3-10 חיים כהן – הלהר פיסול ותכשיטים בע”מ, פד”ע כא, 238; דב”ע מח/3-174 טלסיס בע”מ – רוגל, פד”ע כ, 421]

זאת ועוד, בשאלת הנסיבות שהובילו להתפטרות, יש לזכור שככלל לעניין הזכאות לפיצויי פיטורים “מתגבשת העילה במעשה הפיטורים או ההתפטרות, בצרוף המניע שפעל לכך, היינו הנסיבות המודעות שהסבו למעשה את סיים היחסים” [ראה: דב”ע לג/3-2 זילבר – גלוביס בע”מ, פד”ע ד, 153, 157; דב”ע מב/132-3 להבים בע”מ ואח’ – פרנסה משה, פד”ע יד, 264].

אי לכך נפסק, כי הגורם שהביא להתפטרות לא רק שצריך להיות קיים, אלא ­והוא העיקר – שאותו גורם יהיה הפועל, המניע והמביא לתוצאה של ההתפטרות [ראה: דב”ע לה/3-41 יעקב היגר -דינה שוורץ, פד”ע ז 24; דב”ע נג/3-210 אהרון רביוב -נאקו שיווק בע”מ פד”ע כז 514].

במילים אחרות, מעבר להוכחת קיומה של הרעה מוחשית או קיומן נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו, יש להראות קשר סיבתי בין אותה הרעה או אותן נסיבות לבין ההתפטרות בפועל (קרא עוד על הרעת תנאים והתפטרות בדין מפוטר).

מתוך שלל טענות התובעת כהצדקה להתפטרותה בדין מפוטר, התקבלה הטענה המרכזית בעניין הצבת המצלמות – בכל הנוגע להתקנת מצלמת האבטחה בחדרה של התובעת, שוכנע בית הדין כי התקנת והפעלת מצלמת אבטחה בחדר בו עובדת רופאת בית האבות (אף אם לא נהוג לבצע בו בדיקות כפי שטענה הנתבעת), בניגוד להסכמתה וחרף התנגדותה המפורשת, עולה כדי הרעה מוחשית בתנאי עבודתה ונסיבות בהן לא ניתן לדרוש ממנה להמשיך בעבודתה, כהגדרת סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים.
בית הדין הנכבד ביסס החלטתו, בין היתר על סעיף 1 חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות), הקובע: “לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו”

וכן על סעיף 2 חוק הגנת הפרטיות, הקובע שורה של מקרים המהווים פגיעה בפרטיות, ולענייננו רלוונטי סעיף קטן 2(3), אשר קובע, כדלקמן:
“2. פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:
(1) …
(2) …
(3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;

עת עסקינן בתחום יחסי העבודה ולאור אופיים של יחסי עובד מעביד, מתעוררת השאלה מהו “תחום היחיד” עת דנים אנו בנסיבות הנוגעות ליחסי עבודה, בהן אין חולק כי מקום העבודה ככזה הוא קניינו של המעביד.

בפסיקה ובמאמרים הוגדרה הזכות לפרטיות כזכות כלפי האדם ולא כלפי המקום:

“נראה איפה שעל פני התפישה התוחמת את אזורי הפרטיות המוגנים יותר על בסיס של קניין, יש להעדיף תפיסה רחבה יותר, המגדירה, כאמור, את רשות היחיד מתוך רצון להגן על פרטיותו של אדם ולא על פרטיותו של מקום. תפישה זו מודדת, כאמור, את רשות היחיד על פי קריטריון דינאמי של ציפייה לגיטימית לפרטיות ולא על פי קריטריון סטטי התוחם את רשות היחיד על בסיס נכסי….
רשות היחיד הינה מסגרת של צינעה שנוצרה על ידי בעלי השיחה על ידי נקיטת צעדים אפקטיביים חוקיים, שנועדו לכסות את שיחתם מאוזני הבריות הסובבים אותם” [ראה: א. שטיין, “האזנת סתר ומעקבים אלקטרוניים נסתרים”, משפטים יד, תשמ”ה, 527, 535-536].

וכך גם בבג”צ 6650/04 פלונית נ ‘ ביה”ד הרבני האזורי בנתניה (פסה”ד מיום 14/5/07), נפסק:
“לדיבור רשות היחיד משמעות שונה על פי הקשרה… אינו מצביע על “יחידה קניינית”. הוא מצביע על “יחידה אוטונומית”… הזכות לפרטיות היא זכותו של האדם ולא של המקום….סביב כל אדם יש מרחב שבתוכו הוא זכאי להיות עם עצמו. מרחב זה נע עם האדם עצמו” (שם, ע’ 7).

במקרה המדובר, כאשר הוקצה לרופאת בית האבות חדר ושולחן (גם אם הוא לא משמש אותה באופן בלעדי וגם אם לא כל הזמן), הרי שבמובחן משטחים אחרים של בית האבות בהם מבצעת הרופאה את תפקידה – המדובר ברשות היחיד שלה כל עוד היא עובדת באותו חדר (גם אם אינה בודקת חולים באותו חדר) ודי בכך שהיא מבצעת עבודה משרדית או אף משוחחת בחדר זה עם החולים או עם בני משפחותיהם.

לשיטת מנהל הנתבעת, הסיבה להתקנת המצלמות היתה גניבות מאותו חדר. אם אמנם כך הם פני הדברים ומשלא נטען כי התובעת נחשדה בגניבות – לא היתה כל הצדקה להפעיל את המצלמות בזמן שהתובעת נמצאת ו/או עובדת בחדר.

כך נקבע כי הפעלת המצלמות בזמן שהתובעת נמצאת ו/או עובדת בחדר שהוקצה לה, מהווה פגיעה לא מידתית ולא סבירה בפרטיותה של התובעת.

לאור סמיכות הזמנים שבין התקנת המצלמה לבין ההתפטרות – הוכח הקשר הסיבתי שבין נסיבות אלו לבין התפטרות התובעת. אי לכך, נקבע כי בנסיבות התפטרותה מעבודתה, זכאית התובעת לפיצויי פיטורים

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. הדברים נכונים למועד כתיבתם.

המאמר נכתב ע”י עו”ד ליאת שטיין מבעלי משרד חן שטיין ושות’
לה התמחות בתחום דיני העבודה.
מגדלי עזריאלי 1 (המגדל העגול) קומה 35 תל אביב
03-6245588
054-3050957
www.hamishpat.co.il

משרד עו”ד חן שטיין ושות’ מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.
בין יתר התחומים בהם מתמחה המשרד: העסקת בכירים, פיטורים בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, חופשת מחלה, שעות נוספות, עבודה בימי חג ובשבתות, הלנת שכר, התפטרות בדין מפוטר, תביעות מול המוסד לביטוח לאומי – אבטלה, לידה ושמירת הריון, פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה, שימוע, צווי מניעה ועוד.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין ושות’ נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה, ולהופיע כמומחים בתוכניות טלוויזיה בתחומי עיסוק המשרד.

    התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

    צור קשר
    03-6245588
    מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים