דף הבית » דיני עבודה » זכויות העובדים בטיפולי פוריות
Print Friendly, PDF & Email

פיטורים ופגיעה בעובדים העוברים טיפולי פוריות בעבודה

ילדים הם שמחה, אולם לעיתים הדרך אליהם הינה דרך ארוכה ומפותלת, ונדמה כי אין מי שמבין זאת טוב יותר מאלו העוברים טיפולי פוריות במטרה להביא ילד לעולם. אולם, לעיתים לקשיים הנפשיים והפיזיים, מצטרפים קשיים נוספים המעמידים לעיתים את מקור הפרנסה בסכנה.
כך, עובדים רבים הנמצאים בטיפולי פוריות מוצאים עצמם קורבן נח לפיטורים ו/או פגיעה בתנאי ההעסקה, ועובדים רבים כלל לא יודעים כי הם מוגנים מרעות אלה ע”י החוק.
ובמה דברים אמורים?

הכלל

הכלל המנחה מעוגן בחוק עבודת נשים, הקובע איסור חד משמעי לפטר עובדת העוברת טיפולי הפרייה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת לידתם הראשונה או השניה אצל אותו מעסיק, בימי העדרם מעבודה ולמשך תקופה בת 150 ימים מיום ההיעדרות, אלא בהיתר מאת הממונה על עבודת נשים מטעם שר העבודה והרווחה.
ויודגש, כי על פי הפסיקה בעניין זה (פסק הדין המנחה הינו בג”ץ 554/05 רס”ר שרה אשכנזי נ’ מפכ”ל המשטרה ואח’), נדרש כי טיפולי הפוריות הצריכו היעדרות בפועל מן העבודה, ובמקרה של אי העדרות ההגנה היא למשך שנתיים מיום תחילת הטיפולים.

על מי חל החוק

החוק חל על גברים ונשים כאחד (המאמר מתייחס לעובדת לצורך הנוחות בלבד), ובתנאי שהיו נדרשים בעצמם לצורך הטיפול.

הוותק הנדרש לצורך החלת ההגנה

בניגוד להגנה החלה על נשים בהריון, הרי שלצורך קבלת ההגנה מפיטורים בטיפולי פוריות, אין דרישת סף של ותק מינימאלי במקום העבודה. כלומר, האיסור לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות כאמור לעיל חל החל מיום עבודתה הראשון במקום העבודה (ובתנאי שהודיעה על הטיפולים ונעדרה בגינם). חלה הגנה גם במקרה שעובדת החלה בטיפולי פוריות ולא נעדרה בגינם, ובלבד שיש לה ותק של שישה חודשי עבודה.

לעובדים הנמצאים בזוגיות חדשה

עובדים שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, אשר עברו שתי לידות אצל המעסיק, העוברים טיפולי פוריות לקראת לידה מבן הזוג הנוכחי, ייהנו אף הם מהגנת החוק, עד למקסימום שתי לידות מבן הזוג החדש.

תיקון 46 לחוק עבודת נשים – הגנה על עובדת בטיפולים גם ללא היעדרות

כחלק מהמגמה להרחבת ההגנה על נשים בטיפולי פוריות, הריון, ולאחר לידה, תוקן בשנת 2010 חוק עבודת נשים והרחיב את ההגנה הניתנת לעובדים בטיפולי פוריות.
כך, התווספה חלופה נוספת ביום 4.2.2010, במסגרת תיקון זה לחוק עבודת נשים (המכונה תיקון מס’ 45) המרחיב את ההגנה מפני פיטורים ופגיעה בתנאים הניתנת לעובדת ולעובד העוברים טיפולי פוריות, גם אם הם אינם נעדרים ממקום העבודה.

להלן חלק הארי של התיקון לחוק:
ההגנה מפני פיטורים ופגיעה בתנאי ההעסקה תינתן גם לעובדת או עובד אשר עוברים טיפולי הפרייה ואינם נעדרים מעבודתם לצורך כך, לתקופת הטיפולים האמורים לקראת ילדם הראשון או השני (הניסוח תוקן בשנת 2014 ל “לקראת שתי לידות” במקום “לקראת ילדם הראשון או השני”), וכן למשך תקופה בת 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהעובדת או העובד הודיעו למעביד על הטיפולים עד ולא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים, וכן כי הם מסרו למעביד אישור מתאים מהרופא המטפל בתוך 14 ימים מאותו המועד, בהתאמה. תנאי נוסף לחלופה זו, הינו כי אותה עובדת או עובד עבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות (תנאי המוכר מההגנה הניתנת לנשים בהריון). הוראות החוק החדשות חלות רק על פיטורים ו/או הרעה שננקטו מיום פרסום החוק ואילך (קרי: החל מיום 04.02.10)
למעבר למאמר המלא בעניין תיקון 45 לחוק עבודת נשים – הגנה על עובדת בטיפולים גם ללא היעדרות

הסעד הכספי

על מעסיק אשר פיטר ללא היתר, חובה לשלם את שכרה של העובדת, וזאת לכל הפחות עד למועד החלטת הממונה על עבודת נשים במשרד התמ”ת (במקרה הרע, בו ניתן היתר לפיטורים) כביכול המשיכה לעבוד בפועל ועבודתה לא הופסקה, אלא במועד החלטת הממונה המתירה את הפיטורים (למעט מקרים חריגים ביותר, בהם ההיתר ניתן באופן רטרואקטיבי).
במקרה הטוב, בו לא ניתן היתר, הרי שעל המעסיק לשלם לעובדת עד למועד הראשון בו ניתן לפטר אותה על פי דין.
בתקופה זו, מעבר לתשלום שכר העבודה (אשר לפי החוק יחושב לפי 150% בנסיבות אלה, אלא אם יפסוק בית הדין אחרת), צוברת העובדת ותק נוסף לפיטורים (לעיתים רק בזכות ותק זה קמה הזכאות לפיצויי פיטורים, שכן בזכות ותק זה תמלא שנת עבודה לעובדת), הבראה, חופשה וכדומה.
בנוסף, עקב פיטורים בלתי חוקיים אלה רשאי בית הדין לפסוק פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק עד לגובה של 50,000 ₪, וכן לחייב בפיצוי מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה במקרים המתאימים.

הגשת בקשה להיתר

מעסיק המבקש לפטר עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות, חובה עליו טרם הפיטורים, לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד התמ”ת לצורך קבלת היתר מתאים לעשות כן. ככל שלא עשה כן המעסיק, הרי שהוא עלול למצוא עצמו מחוייב בתשלום השכר עד ליום מתן ההיתר בפועל, ככל שיינתן, ו/או למשך 150 ימים קדימה מיום ההיעדרות האחרון, באם לא יינתן היתר.
בעניין זה יודגש כי על עובדת הנמצאת בטיפולים ופוטרה, או שהמעסיק ביצע הרעה בתנאי העבודה שלה, לפנות באופן מיידי לעו”ד לצורך פנייה מסודרת למעסיק תוך הסבר כי הינו עובר על החוק, על מנת שלא ניתן יהיה לייחס לשתיקתה בעניין הסכמה כלשהי הגורעת מזכויותיה על פי חוק.
מאחר ולרוב, הדיון בבקשה להיתר פיטורים אורכת זמן עד למתן החלטה, הרי שנראה כי נקיטת פעולה משפטית נגד המעסיק הרומס זכויותייך תוך התעלמות מהחוק עשוייה לשאת בכנפיה סעדים רבים ופיצוי נאה, בנוסף לשכר אותו ייאלץ המעסיק לשלם בגין תקופה זו בה חל איסור הפיטורים.

דוגמאות למקרים אשר היו בטיפול המשרד

מירה (שם בדוי – השם האמיתי שמור במשרד מטעמי חיסיון), פנתה למשרדי רגע לפני שהרימה ידיים ואמרה נואש. לאחר שעבדה במקום עבודתה למעלה משנתיים בהן נתנה מנימי נפשה לעבודתה, החליט מעסיקה לפטר אותה עקב היעדרויותיה הרבות לצורך טיפולי הפוריות. מירה, אשר לא היתה מודעת לזכויותיה, הושפעה מדברי המעסיק אשר טען כי פיטוריה אלה מותרים מאחר וטרם מלאו לה שישה חודשי עבודה, וכן משום שלא הציגה בפניו אישורים רפואיים מתאימים, אלא רק בפני מחלקת הנהלת החשבונות. לאחר שפנתה למשרדי וליוויתי אותה בהליך זה אל מול המעסיק, התעצמה מירה, והבינה כי אל לה לוותר במהרה, שכן החוק מעניק לה הגנה חזקה, בניגוד למה שהוצג לה על ידי המעסיק. באמצעות משא ומתן עיקש שניהלתי מול המעסיק, הגענו בסופו של יום להסכם פשרה לשביעות רצונה של מירה, אשר כלל פיצוי כספי הולם.

במקרה של ניסים (שם בדוי – השם האמיתי שמור במשרד מטעמי חיסיון), אשר פנה לשכור את ייצוג משרדי לאחר שפוטר מחברה גדולה וידועה במשק במהלך טיפולי הפוריות שעבר, עליהם ידע המעסיק היטב, הובהר למעסיק כי פיטורים ללא היתר של שר העבודה הינם אסורים בתכלית. המעסיק בסופו של יום פנה בבקשה מתאימה לקבלת היתר לפיטורים לממונה על עבודת נשים במשרד התמ”ת, אשר למקרא התגובה החריפה אשר הוגשה על ידי משרדנו סירבה לתת היתר לפיטורים. כך, נאלץ המעסיק להוסיף ולשלם לניסים שכר עבודה מהלך מספר חודשים ארוכים נוספים מכח החלטת הממונה, על אף שלא עבד בחודשים אלה בפועל בחברה, ולמעשה הרוויח מאוד מהמלך הבלתי חוקי של מעסיקתו.

חשיבות ייצוג ע”י עו”ד העוסק והשולט בתחום נשים בטיפולי פוריות, בהריון, ולאחר לידה
תחום צר זה מכיל הוראות חוק שונות ורבות, ומצריך ידע רב וניסיון עשיר בתחום ספציפי זה, והתנסות לא רק בבתי הדין, אלא גם בהליכים מול הממונה, שלרוב הם אף חשובים יותר, לאור היותם הבסיס לעילת התביעה. למשרד עו”ד שטיין ניסיון רב בתחום והצלחות רבות בליווי נשים בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, לרבות ניהול פורום משפטי בעניין זה באתר BEOK.

כל זאת מביא אותנו לכלל מסקנה כי על אף שלעיתים מצב של פיטורים ופגיעה בתנאי העסקה מאמלל יותר מכל, חשוב לזכור שאסור להתייאש, ושהעמידה הצודקת על הזכויות משתלמת לבסוף.

כך, למעשה, אסור לוותר- צריך רק לדעת איך ובאמצעות מי לפעול!

 

חשוב לדעת כי נוסף להגנה מפני פיטורים והרעת תנאים של עובדת בטיפולי פוריות, זכאית העובדת לניצול ימי מחלה לצורך טיפולי הפוריות באופן הבא:

הזכאות להיעדר לצורך הטיפולים על חשבון ימי המחלה הצבורים הינה בכפוף לאישור רפואי והודעה מראש למעסיק. ימי המחלה המירביים על חשבון ימי המחלה הצבורים הינם:

עובדת העובדת 5 ימים בשבוע: 4 סדרות טיפול בשנה, 16 ימים לסידרה (סה”כ עד 64 ימי מחלה מהצבירה).
עובדת העובדת שישה ימים בשבוע: 4 סדרות טיפול בשנה, 20 ימים לסידרה (סה”כ עד 80 ימי מחלה מהצבירה).

עובד זכאי ל 12 ימי העדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לצורך טיפולי פוריות.

 

למעבר למידע נוסף בעניין זכויות נשים בהריון
למאמרים נוספים לחץ כאן

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. הדברים נכונים למועד כתיבתם.

המאמר נכתב ע”י עו”ד ליאת שטיין מבעלי משרד חן שטיין ושות’
לה התמחות בתחום דיני העבודה.
מגדלי עזריאלי 1 (המגדל העגול) קומה 35 תל אביב
03-6245588
054-3050957
www.hamishpat.co.il

משרד עו”ד חן שטיין ושות’ מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.
בין יתר התחומים בהם מתמחה המשרד: העסקת בכירים, פיטורים בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, חופשת מחלה, שעות נוספות, עבודה בימי חג ובשבתות, הלנת שכר, התפטרות בדין מפוטר, תביעות מול המוסד לביטוח לאומי – אבטלה, לידה ושמירת הריון, פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה, שימוע, צווי מניעה ועוד.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין ושות’ נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה, ולהופיע כמומחים בתוכניות טלוויזיה בתחומי עיסוק המשרד.

    התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

    צור קשר
    03-6245588
    מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים