דף הבית » דיני עבודה » שלילת פיצויי פיטורים
Print Friendly, PDF & Email

שלילת פיצויי פיטורים / עו”ד חן שטיין

הזכות לפיצויי פיטורים הינה זכות יסוד של העובד. החוק ופסיקת בתי הדין לעבודה מתייחסים לזכות זו כזכות ראשונה במעלה של העובד בסיום יחסי העבודה עם מעסיקו.

אולם, ישנם מצבים בהם מחליט המעסיק על דעת עצמו כי אינו מחוייב לשלם לעובדו פיצויי פיטורים, למרות שפוטר על ידו. דוגמאות למקרים אלו קיימות כאשר המעסיק טוען כי העובד נהג לגנוב ממנו כספים, למעול באמונו, כאשר העובד נהג באלימות במקום העבודה או כלפי עובדים אחרים ואף כלפי מעסיקו ועוד. במקרים אלו, לרוב הפיטורים נעשים לאלתר, כפיטורים מיידים, אף ללא מתן תקופת ההודעה המוקדמת על פי חוק.

ואולם הפיטורים לחוד והזכות לפיצויי פיטורים לחוד- לרוב נוטה בית הדין לסבור כי באקט הפיטורים עצמו נענש העובד דיו, ואין זה נכון לשלול ממנו את פיצויי פיטוריו. כלומר, אמנם מעסיק רשאי לפטר עובד שלטענת מעסיקו מעל באמונו או ביצע עבירה אחרת במקום העבודה אך אין המעסיק רשאי לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים בגין כך.

חוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג – 1963 קובע, בסעיפים 16 ו- 17, את התנאים בהם תתאפשר שלילת פיצויי פיטורים או הפחתתם. עקרונית, בית הדין לעבודה (ולא המעסיק) הוא שייקבע האם יש הצדקה לשלילת או הפחתת פיצויי פיטוריו של עובד, תוך בחינת הנסיבות הספציפיות של המקרה.
חשוב לדעת כי כאשר חל על מערכת היחסים שבין העובד למעביד הסכם קיבוצי (מסויים או ענפי) ובו נקבעו הנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים (באופן מלא או חלקי), והנסיבות הרלוונטיות מתקיימות (למשל: עבירת משמעת חמורה), אז קמה למעסיק הסמכות לפעול על פי הוראות ההסכם הקיבוצי ולשלול מהעובד את פיצויי פיטוריו. אולם, יש לזכור כי המכריע הסופי בעניין זה הוא בית הדין, אשר יכול לקבוע כי לא התקיימו הנסיבות המתאימות לשלילת פיצויי הפיטורים, למרות החלטת המעסיק.

במדינת ישראל ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים הינו “הסכם קיבוצי כללי – תקנון העבודה” מיום 19.9.1962 (שתוקן ביום 18.6.1978) שבין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית (להלן: “התקנון”). בתקנון זה מפורטות, בין היתר, עבירות המשמעת שאם עובד עובר אותן הוא צפוי בגינן לעונש הקבוע אף הוא בתקנון.
סעיף 53 לתקנון מונה את עבירות המשמעת החמורות ביותר בהן גניבה, מסירת סודות המעביד, הפרת משמעת חמורה ועבירה פלילית חמורה, כאשר העונש המרבי עליהן הוא פיטורים מיידיים ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים ובין עונשי הביניים הקיימים רשאי המעביד לפטר את העובד ולשלול חלקית את פיצויי הפיטורים להם הוא זכאי.

מבחינה עקרונית, לשלילת פיצויי הפיטורים שתי מטרות, האחת, להעניש את העובד בגין עבירת משמעת חמורה שביצע והשנייה להוות מסר מרתיע לכלל העובדים מפני ביצוע מעשים דומים. “בשלילת פיצויי הפיטורים, מעביר המעביד לעובדי המפעל מסר מרתיע, תוך מתן ביטוי הולם להסתייגותו “מהתנהלותו הפסולה של העובד” (עע 60/06 תמר מייזר (בבליוביץ) – צ’ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע”מ, 30.10.06).
יחד עם זאת, פיצויי פיטורים יישללו מהעובד המפוטר רק במקרים קיצוניים וחריגים. ברוב המכריע של המקרים בית הדין לעבודה לא שולל פיצויי פיטורים מעובד, גם אם הנסיבות מצדיקות זאת. הגישה הרווחת בבתי הדין הינה שהפיטורים לכשעצמם מהווים עונש חמור בפני עצמם.

על המעביד המבקש לשלול פיצויי פיטורים מוטל נטל הוכחה כבד שהעובד ביצע עבירות משמעת חמורות. בית הדין הוא שייקבע אם עבירות המשמעת הן חמורות עד כדי שיש לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים. גם אם בית הדין ישתכנע שהעובד אכן ביצע עבירות משמעת, לרוב אין הוא שולל לחלוטין את פיצויי הפיטורים, אלא מפחית משיעורם בלבד.

להלן יובאו מספר דוגמאות אשר עלו בפסיקה בעניין שלילת פיצויי הפיטורים של עובדים:

 1. פסק הדין המרכזי בעניין זה, הידוע בכינויו “פסק דין השגרירות האמריקאית”, (דב”ע נז/ 3-76 שגרירות ארצות הברית של אמריקה נ’ עיזבון המנוח מאיר מנשה), דן במקרה של עובד שגרירות ארה”ב אשר פוטר על רקע גניבה, מרמה ושיבוש הליכי חקירה, עבירות בגינן אף הורשע בהליך פלילי. אף במקרה קיצוני זה בחר בית הדין, לאור מכלול נסיבות המקרה, להורות על שלילת 50% מפיצויי הפיטורים בלבד, חרף העבירות החמורות של העובד. בהחלטתו התחשב בית הדין בכך שהעובד הועסק במשך למעלה מעשרים שנים, והפסד כל פיצויי הפיטורים שלו מהווה פגיעה קשה בו, מה גם שהעובד נפטר ואלמנתו היא שזכאית לכספי הפיצויים.
 2. במקרה אחר פסק בית הדין כי עובדת אשר עשתה שימוש בטלפון של מקום עבודתה לשיחות פרטיות רבות על חשבון זמן העבודה ועל חשבון מעסיקתה לא מוצדק יהיה לשלול ממנה פיצויי פיטורים או הודעה מוקדמת מפני שהמעסיקה יכולה הייתה לעקוב אחר הדברים ולמנוע אותם. (עב(י-ם) 2545/04 חרובי סער נ’ פז סיגלית).
 3. לעומת זאת, בפסיקה ידועה אחרת אשר יצאה תחת ידו של בית הדין לעבודה, נשללו לחלוטין פיצויי הפיטורים של עובדים בחניון אשר גנבו כספים ממעבידם (ע”ע 300321/98סווירי נ’ רם חן חניונים).

עיניכם הרואות כי פסיקת בית הדין לעבודה נעשית לגופו של עניין, ומשתנה ממקרה למקרה, על פי נסיבותיו הספציפיות.
ויודגש כי לבתי הדין לעבודה מוקנה שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם במעשי העובד עולים לכדי עבירת משמעת השוללת מהעובד את הזכות לפיצויי פיטורים, ומהו שיעור פיצויי הפיטורים אשר יישלל מהעובד, אם ישלל. לכן, אין זה נכון להיכנע לתכתיבי המעסיק, אשר מטרתו הברורה הינה לחמוק מתשלום פיצויי הפיטורים היות והם יוצאים מכיסו, ולקבל כל גזירה אשר יחליט באופן שרירותי ועל דעת עצמו. בכל מקרה ומקרה חשוב לפנות לייעוץ משפטי על מנת לבחון ולהעריך האם יש מקום להגיש תביעה נגד המעסיק בעניין זה. במאמר מוסגר אציין, כי ברוב המקרים עצם העובדה כי העובד פנה לעו”ד והגיש תביעה, מביאה את המעסיק להבנה כי לא יהיה לו מנוס מתשלום סכום כלשהו, ולרוב תיקים אלו נסגרים בפשרות כאלו ואחרות בבתי הדין.
כך, אציג דוגמא אחרונה לסיום: עובד רשת מרכולים גדולה אשר פנה אלי שאייצגו לאחר שהמעסיק שלל ממנו את פיצויי פיטוריו על פי הסכם קיבוצי עקב עבירת משמעת חמורה (גניבה), ולא שעה לכל פניותיו של העובד, זכה לקבל את פיצויי פיטוריו המלאים, זאת לאחר שניהלתי בשמו מאבק משפטי עיקש מול מעסיקו.

משרד עו”ד חן שטיין ושות’ מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקיםנוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.
המשרד מציע לעובד ולמעביד לקבל יעוץ בפגישת הכרות, ללא כל התחייבות. בין יתר התחומים בהם מתמחה המשרד: פיצויי פיטורים, שלילת פיצויי פיטורים, העסקת בכירים, פיטורים בהריון ובטיפולי פוריות, חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, חופשת מחלה, שעות נוספות בעבודה, תוספת שכר עבור עבודה בימי חג ובשבתות, התלמדות, הלנת שכר, התפטרות בדין מפוטר, דמי אבטלה, פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה ועוד.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOKו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. מומלץ ביותר לפנות לעו”ד לייעוץ משפטי מלא.

  התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

  צור קשר
  03-6245588
  מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים