דף הבית » תחומים נוספים » פגמים בצוואות – השפעה בלתי הוגנת
Print Friendly, PDF & Email

פגמים בצוואות – השפעה בלתי הוגנת / עו”ד שטיין

כיצד לתקוף צוואה

צוואה הינה עניין מורכב וטעון, ולא אחת היא ניצבת בלב מלחמות קשות שמנהלים היורשים בגין נכסי קרוביהם. משכך, נולדו דרכים רבות לנסות ולבטל צוואה, כאשר אחת מהבולטות בהן הינה השפעה בלתי הוגנת.

בבואו של בית משפט לדון בסוגיה סבוכה זו, עליו לבחון האם נפל פגם ברצונו החופשי והאמיתי של המנוח, ולקבוע האם תוכנה של הצוואה מהווה ביטוי לרצונו החופשי של המצווה והינו פרי החלטתו העצמאית או שמא דווקא רצונו של המשפיע שהפעיל השפעה שאינה הוגנת.

סעיף 30 א לחוק הירושה קובע, כי “הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה”. לפיכך,הנטל להוכיח שהמצווה עשה צוואתו תחת השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען לכך וכל ספק בעניין זה פועל לטובתו של הצד השני, המבקש את קיום הצוואה כלשונה.

בפסיקה הישראלית אין רשימה סגורה של מבחנים לקביעת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, אלא צרור של פסיקות שונות בכל אחת מהן ניצב מקרה שונה וייחודי.

כך, בעניין שטיינר נ’ אירגון עולי מרכז אירופה קבעה השופטת בייניש כי על קיומה של השפעה בלתי הוגנת ניתן ללמוד מגורמים שונים ומשתנים כגון:

מצבו הפיזי של המצווה, מצבו המנטאלי והנפשי, מידת חולשתו וסוג התלות שהמנוח היה תלוי בזולת, בדידותו וניתוקו של המנוח מאנשים אחרים, טיב מערכת הקשרים בין המנוח לבין האדם שהוא נזקק לו, וכדומה.

השופט מצא בדנ”א 1516/95, מרום נ’ היועץ המשפטי לממשלה, מסכם את העקרונות שיש בהם כדי לסייע לבית המשפט להכריע בדבר קיומה או אי קיומה של השפעה בלתי הוגנת:

 1. תלות ועצמאות מבחן של מידה, המבוסס על שני מושגים הפוכים. בבוא בית המשפט להחילו, עליו לבחון האם המצווה, בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה, היה עצמאי הן מהבחינה הפיזית והן מהבחינה השכלית-הכרתית. ככל שהמצווה היה עצמאי יותר וצלול באותה תקופה, מכל אחת משתי הבחינות האמורות, תתחזק הנטייה להכיר בצוואה כמחייבת ולשלול את הטענה בדבר תלות המצווה בנהנה.
 2. תלות וסיוע מקום בו יתברר כי המצווה לא היה עצמאי, אלא נזקק לסיוע הזולת בשגרה, יש צורך לבחון אם מהות הקשר שהתקיים בינו לבין היורש ככל שהמצווה היה תלוי ביורש על פי הצוואה, תגבר הנטייה לחשוד כי מדובר היה בהשפעה בלתי הוגנת.
 3. קשרי המצווה עם אחרים מבחן משנה המסייע לבית-המשפט לאמוד את מידת התלות של המצווה בנהנה. ככל שיתברר, כי בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה, היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשריו עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה בדבר תלותו של המצווה בנהנה, ללא קשר לגורם או לסיבה שהביאו לבידודו ואם היה ליורש קשר לכך. עצם הבידוד של המצווה מן העולם יש בו כדי להגביר את תלותו בנהנה.
 4. מבחן נסיבות עריכת הצוואה במידה והנהנה נטל חלק, סייע או היה מעורב בעשיית הצוואה, הדבר יהווה ראיה לכאורה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת. ככל שההתערבות הייתה חמורה יותר, הרי שייתכן וניתן יהיה לשלול את זכות היורש על פי עילה זו בלבד, בהתאם לסעיף 35 לחוק הירושה.

אשר לאופן השימוש במבחנים הללו, קובע השופט מצא כי הוא ייעשה בזהירות רבה, תוך הבנה שבתלות כשלעצמה, אין משום ראיה מספקת לקיומה של השפעה בלתי-הוגנת ואף לא להקמת חזקה בדבר קיומה, אלא כלי עזר להעריך האם אכן נפל פגם בעריכת הצוואה. חשוב להדגיש, כי מהיותו של המצווה בלתי-עצמאי (מבחן העצמאות) ניתן להסיק תלותו באחר, אך בהיותו תלוי באחר, אין להסיק כי את צוואתו לטובת האחר עשה מתוך השפעה בלתי-הוגנת.
לא התלות היא העיקר, אלא ההסתברות שהתלות שללה את רצונו החופשי של המצווה. הוא הדין בכל המבחנים האחרים.

מקרה לדוגמא שהיה בטיפול במשרדנו – התנגדות לצו קיום צוואה ובקשה לצו ירושה על פי דין

העובדות

המדובר בשלושת בניו של המנוח מנישואיו הראשונים שהסתיימו בגירושים אשר הגישו התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה אשר הוגשה על ידי אשת המנוח מנישואים שניים.
המנוח ואשתו ערכו כביכול צוואה משותפת, עליה חתמו (לכאורה) בפני נוטריון.
בצוואה שהוצגה, אשת המנוח היתה היורשת היחידה של עיזבון המנוח לאחר פטירתו, וביום פקודתה נקבע כי יועבר מלוא העיזבון אך ורק לבנו של המנוח מנישואיו השניים, כאשר אין כל התייחסות (פוזיטיבית ו/או נגיטיבית) ליתר בניו של המנוח, אשר הינם יורשים על פי דין, ואינם אהודים על אשתו השניה של המנוח. עוד משחר היכרותם חשה אשת המנוח איבה עזה למשפחתו של המנוח מנישואיו הראשונים ובכלל זה לבניו כאמור. משכך, שמה לה ליעד לנתק את קשרי המשפחה ולסכל כל קשר ביניהם.

חשוב לציין כי החוק הרלוונטי למקרה זה יוצר חזקה חלוטה, לפיה אם מי שלקח חלק בעריכת הצוואה הוא גם בין הנהנים על פיה, בטלה ההוראה המזכה מכח החוק, ללא הצורך להוכיח כי הופעלה השפעה פסולה הלכה למעשה, ואף מבלי שתינתן לנהנה האפשרות לשכנע את בית המשפט כי לא היתה השפעה כזו.

בהתייחס למבחני הפסיקה כאמור, וביישומם למקרה, הרי בשל יחסי השררה אשר אפיינו את נישואיהם של המנוח ואשתו השנייה, ובשל חמדנותה של אשת המנוח את ממונו של המנוח, אין זה מן הנמנע כי היא ערכה לבדה את מסמך הצוואה ואנסה את המנוח לחתום עליו, ייתכן אף ללא ידיעתו שכן בשלב מסוים ביחסיהם, המנוח לא עוד היה אדון למחשבותיו.

בנסיבות אלה, המנוח, אשר חשש מאיומיה של אשתו מלהיוותר גלמוד בערוב ימיו לאחר שיצרה ריחוק בינו ובין משפחתו, וגרמה לו לתלות מלאה בה, הביאה אותו להיכנע למאווייה ורצונותיה ולחתימתו על מסמך הצוואה עם או בלי ליידעו מה טיבו של מסמך זה והשלכותיו, אולם בניו של המנוח לא ויתרו, ויצאו למלחמתם הצודקת באישה.

ברי, כי אין אדם בוחר לנשל את ילדיו החוקיים מעיזבונו על לא עוול בכפם, בלב שלם ומתוך רצון אמיתי, קל וחומר מקום בו כמה לקשר תקין וחופשי עם ילדיו, אשר נתקל בסירובה החד משמעי של אשתו. נהיר כי לולא השפעתה של אשתו היה מורה המנוח בצוואתו לחלק את עיזבונו לפחות בין כל יורשיו על פי דין ואין ספק כי צוואתו אינה משקפת את שבליבו. לולא התערבותה של אשתו ביחסים שבין המנוח לילדיו ברור כי היו שומרים על יחסים הדוקים זה עם אלו שהרי בניו היו קשורים לאביהם בלב ובנפש ואהבתם הרבה הייתה הדדית למרות הריחוק אשר נכפה עליהם בעל כורחם.

זאת ועוד, שפת אימו של המצווה לא היתה עברית, והוא לא שלט בשפה זו, אך הצוואה נכתבה בכל זאת בעברית, וגם עניין זה היווה פגם כשלעצמו.

משרד עו”ד שטיין מעניק יעוץ וליווי משפטי בתחום האזרחי ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג בבתי המשפט השונים.
המשרד מספק ללקוחותיו ליווי וייעוץ בכל הקשור לצוואות וירושות, החל בעריכת צוואות וכלה בייצוג בערכאות השונות במידת הצורך.
המשרד מציע לעובד ולמעביד לקבל יעוץ בפגישת הכרות, ללא כל התחייבות.
המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. מומלץ ביותר לפנות לעו”ד לייעוץ משפטי מלא.

  התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

  צור קשר
  03-6245588
  מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים